Blogs

Categorieën

Ledenblog Seijo Kruizinga: Publieke Weersverwachtingen op Internet: Wat zijn ze waard?

 • Onderzoek
 • 21 minuten (4164 woorden)

Deel 8: Is de spreiding of bias van de fout in de verwachting afhankelijk van de anomalie van de verwachting.

 

          Gevoelsmatig kun je je voorstellen dat bijvoorbeeld temperatuurverwachtingen ver onder (of boven) de normaal behept zijn met een bias of met een grotere spreiding. In deze aflevering willen we nagaan of deze veronderstelling klopt. Om dit te kunnen onderzoeken heb je veel data nodig om deze te kunnen verdelen in deelsets. Dat betekent dat we de data van meerdere jaren bij elkaar moeten nemen voor deze analyse. Deze data moeten wel min of meer homogeen zijn. In de onze dataset lijken de verwachtingen uit de periode 1 december 2006 t/m 31 november 2014 daaraan te voldoen. Na 2014 worden de verwachtingen van bijvoorbeeld Weeronline opvallend beter.

          De verwachtingen voor TX en TN uit genoemde periode, gesplitst in het koude seizoen en het warme seizoen,  zijn op basis van hun anomalie (verschil met de normaal) verdeeld in zeven groepen van laag naar hoog. Ieder van die groepen bevat daarna ongeveer 200 verwachtingen. Voor iedere groep hebben we vervolgens de spreiding en de bias van de fouten berekend. De resultaten voor de maximumtemperatuur zijn samengevat in een panel met figuren respectievelijk voor de weerbureaus Weeronline, MeteoGroup en het KNMI en voor het koude respectievelijk het warme seizoen. In de figuren hebben de dunne lijnen betrekking op de Bias en de dikkere lijnen op de Spreiding.

          De gestippelde lijnen in deze figuren zijn de geschatte 5% en 95% niveaus van de kansverdeling van deze grootheden onder de veronderstelling dat er geen effect is van de anomalie op de respectievelijk de spreiding en/of de bias. Deze niveaus zijn geschat door 10000 keer samples van 200 leden uit het totale bestand te trekken en de bijbehorende bias en spreiding te berekenen. Uit de 10000 resultaten zijn vervolgens de percentielen geschat.

          Bij de maximumtemperatuur lijkt er weinig aan de hand alle resultaten liggen overwegend binnen (of dichtbij) de 90% band. Alleen bij de Bias van de MeteoGroup zou men in het warme seizoen kunnen spreken van een trend in de bias van een negatieve bias voor lage verwachtingen naar geen bias bij hoge verwachtingen. Omdat alleen de MeteoGroup dit effect toont is het waarschijnlijk gekoppeld aan hun MOS-systeem.

          Ook in het panel voor de minimumtemperatuur liggen alle resultaten overwegend in de 90% band. Echter bij de MeteoGroup in het koude seizoen zou men kunnen spreken van een trend van lage spreiding bij hoge verwachtingen naar een hogere spreiding bij lage verwachting. De andere twee weerbureaus tonen dezelfde trend maar wel veel zwakker. Hier zou men kunnen vermoeden dat dit een trend is die is gekoppeld aan de voorspelbaarheid  van de minimumtemperatuur.

 

Tip: Wie gemakkelijk wil schakelen tussen figuren en tekst kan onderstaande links weergeven in een nieuwe tab in zijn browser

 

Noot: Het is mijn gewoonte om resultaten voor Weeronline in blauw weer te geven, voor de MeteoGroup in rood en voor het KNMI in groen. Deze kleurkeuze is ook in bovenstaande figuren aangehouden.

 

http://kruizinga-verschure.nl/Blog/Blog8/Blog8_TX.html

Deel 7: Buitenlandse weerbureaus.

 

            De data die ik verzamel hebben voornamelijk betrekking op de verwachtingen van enkele Nederlandse weerbureaus en de verificatiestudies hebben dus ook betrekking op deze weerbureaus. Echter ook buitenlandse weerbureaus produceren verwachtingen voor locaties in Nederland. Incidenteel volg ik daarom ook wel eens een buitenlands bureau. In deze blog gaan we aandacht besteden aan AccuWeather, één van de oudste commerciële weerbureaus. Van 15 november 2012 tot en met 14 november 2017 heb ik de html-file behorend bij de verwachting voor Eindhoven zoals weergegeven in bijgaande figuur, dagelijks opgevraagd. Op deze pagina wordt een verwachting gegeven voor de minimum- en maximum-temperatuur in Eindhoven. Bij navraag, bij AccuWeather, bleek dat deze temperaturen betrekking hebben op de 12-uurs perioden overeenkomend met de nacht en de dag in Nederland. Wel is het zo dat bij AccuWeather de minimumtemperatuur betrekking heeft op de komende nacht in plaats van op de afgelopen nacht zoals wij gewend zijn.

            Uit de genoemde periode werden die dagen geselecteerd waarop zowel de verwachting voor morgen van AccuWeather (AW) als die van Weeronline (WOL), de MeteoGroup (MG) en het KNMI aanwezig waren. In totaal was dat op 1799 van de 1826 dagen het geval. Voor zowel dagen in het koude seizoen (15/10-14/4) als het warme seizoen werden diverse verificatie scores berekend. In bijgaande html-pagina zijn voor de MAE, de Bias de resultaten grafisch weergegeven. Bovendien werd het aantal grote fouten (absolute fout groter dan 3,5 °C) geteld. Bij de MAE is te zien dat de prestaties van AccuWeather min of meer tussen die van KNMI enerzijds en WOL/MG anderzijds in liggen. De BIAS-waarden zijn voor AW en KNMI groter. Ook qua frequentie van grote fouten stemmen KNMI en AW overeen. Echter vooral bij TN is het aantal grote fouten bij het KNMI en AW erg hoog. Bij MG en WOL treden duidelijk minder grote fouten op.

            Kortom onze lokale commerciële providers leveren voor Nederland de beste prestaties.

Deel 6: Dilemma.

 

De detailstudie naar de eigenschappen van de fouten in de verwachting bij Tx of Tn moet nog even wachten. Eerst wil ik u een bijzondere situatie beschrijven die heeft geleid tot een dilemma bij de verwerking van de data. Toen ik in de afgelopen weken de verwachtingen die ik, afgelopen lente verzameld had, ging verwerken in geordende bestanden kwam ik de volgende situatie tegen: Vijf weerbureaus die ik actief volg, gaven als verwachting voor de minimumtemperatuur in De Bilt voor de volgende dag iets van 8 à 9 °C. Ook de meerdaagse van het KNMI, van 3 uur, gaf 8 °C voor het landelijk gemiddelde. Alleen de regionale verwachting (uitgifte tijd 07:42 LT) van het KNMI gaf voor de volgende dag slechts 3 °C in het midden van het land. Uit nieuws­gierigheid ben ik die situatie eens verder gaan bestuderen. Het betrof de verwachting voor 30 april 2019 en bijgaande figuur toont de verwachting zoals ik die op de 29e om negen uur aantrof. Daarin wordt dus voor het centrum van het land 3 °C als minimum verwacht voor de komende nacht. In De Bilt werd in die nacht, volgens de extremen pagina van het KNMI, een minimumtemperatuur van 9,6 °C geregistreerd. Om te achterhalen waar deze afwijkende verwachting vandaan komt ben ik ook eens naar het Harmonie model gaan kijken. In de volgende figuur is temperatuur­verwachting van 00-uur run van de 29e van dit model voor De Bilt weer­gegeven als functie van de zichttijd, 0-48 uur. In deze figuur zijn tevens de waarnemingen van De Bilt op de overeenkomstige tijdstippen opgenomen. Duidelijk is te zien dat zowel het model als de waarneming in de nacht van de 30e (18-30 uur) niet onder de 8 à 9 graden komen. Dus is er op basis van dit model geen aanleiding om een verwachting van 3 °C uit te geven. Al met al een vreemde situatie.

 

Als we echter naar de overeenkomstige verwachting van de 28e kijken dan wordt veel duidelijk. De weersymbolen zijn op de 29e wel anders maar de verwachte temperaturen zijn volledig identiek. Kennelijk zijn deze temperaturen niet aangepast aan de actualiteit. Dit geeft aanleiding tot een dilemma: moeten we deze verwachting schrappen uit dataset of niet. De gepubliceerde verwachting is kennelijk niet representatief voor het productie­proces en opname in een verificatie bestand leidt mogelijk tot verkeerde conclusies. Het is echter wel een gepubliceerde verwachting waarmee de gebruiker op het verkeerde been wordt gezet. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de optiek van de gebruiker en neem deze verwachting toch op in de dataset.

 

Ook de volgende blog nog niet de detailstudie maar maken eerst een uitstapje naar een buitenlands weerbureau.

Deel 5: Verwachtingen voor Tn en Tx, kwaliteitsbewaking.

 

Om de kwaliteit van het verwachtingsproces, voor Tn en Tx te bewaken, is het vaak voldoende om op routinebasis, bijvoorbeeld jaarlijks, een eenvoudige verificatiescore te berekenen en in een tijdreeks te presenteren. Een plotselinge of geleidelijke verslechtering kan een indicatie zijn dat er iets aan de hand is in het productieproces. De vraag is dan natuurlijk welke verificatiescore moeten we hiervoor gebruiken. In de bijlage heb ik de tijdreeksen voor 3 weerbureaus over de afgelopen 12 jaar weergegeven voor viertal verificatiescores namelijk het Trefferpercentage (TR), de Mean Square Error (MSE), de Mean Absolute Error (MAE) en de Spreiding (Spr). Verder is ook nog de logische aanvulling op de Spreiding namelijk de Bias opgenomen.

 

Nadere bestudering van deze tijdreeksen bracht mij tot de volgende conclusies:

 

 • Als je per weerbureau de reeksen vergelijkt, geven die ieder dezelfde globale informatie over het verloop in de tijd van de kwaliteit van de verwachting. Welke score je dus gebruikt is eigenlijk een kwestie van smaak.
 • De scores kunnen van jaar op jaar behoorlijk variëren. Deze variaties worden vooral veroorzaakt door het verschil in karakter van het weer van jaar op jaar.
 • In de periode 2007 t/m 2014 lopen de reeksen van de MeteoGroup en het KNMI behoorlijk parallel waarbij MG steeds een betere score heeft. Waarschijnlijk was de kern van het productieproces bij de MeteoGroup en het KNMI vrijwel identiek waardoor ze op dezelfde manier reageren op de variaties in weersomstandigheden. Weeronline zit op het niveau van het KNMI maar varieert op een andere manier.
 • Vanaf 2014 vertoont Weeronline een aanzienlijke verbetering die gedeeltelijk wordt gevolgd door de MeteoGroup. Het KNMI blijft min of meer op het oude niveau.

 

De laatste twee conclusies zijn van belang voor de volgende studies die ik wil presenteren. Ik wil dan wat nader op een aantal karakteristieke eigenschappen van de fout in de verwachtingen ingaan. Daarvoor moet je echter data van meerdere jaren bij elkaar verzamelen. Dat moet dan wel een stabiele periode met ongeveer dezelfde karakristieken, zijn. De periode 2007 tot en met 2014 lijkt hieraan te voldoen.

Deel 4: Verwachtingen voor Tn en Tx

 

In de komende afleveringen wil ik wat nader ingaan op de kwaliteit van de verwachtingen voor Tn en Tx. In deze aflevering komt de langjarige trend in die kwaliteit aan de orde. Ik heb nu 12 jaar aan verwachtingen verzameld voor deze twee grootheden. In feite is een dergelijke periode nog wat kort om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de aanwezigheid van een trend. Om wat meer data ter beschikking te hebben heb ik oude (verificatie)reeksen uit de jaren 1972 tot en met 1990 toegevoegd aan het materiaal dat we gaan analyseren. Deze laatstee reeksen zijn indertijd verzameld door Harald Daan, KNMI TR 159. Van zowel de jaren 1972 t/m 1990 als de jaren 2007 t/m 2018 zijn per jaar de mean square errors (MSE) berekend. De resultaten zijn in een diagram tegen het jaartal uitgezet. Zie hiervoor de figuren voor Tx en Tn.

 

Wat meteen opvalt in die figuren is dat de MSE’s van de jaren 2007-2018, als groep, duidelijk lager liggen dan de MSE’s van de jaren 1972-1991. Bij Tx is de MSE vrijwel gehalveerd bij Tn is de MSE omstreeks 40 procent lager. De verificatie resultaten van 07-18 zijn dus duidelijk beter dan de resultaten van 72-91. Om nog iets meer te kunnen zeggen over de trend in kwaliteit zijn in deze figuren ook nog regressielijnen van de MSE’s versus het jaartal ingetekend. Zowel voor de periode 72-90 als de periode 07-18 zijn regressielijnen berekend en verder ook nog voor de gecombineerde reeks van beide perioden. De drie regressielijnen vertonen qua helling veel overeenkomsten.

 

In bijgaande tabel zijn wat numerieke resultaten van de regressies samengevat. We zien hier bijvoorbeeld dat de regressie van Tx in de periode 07-18 al behoorlijk significant is. De kans dat de gevonden helling op toeval berust is omstreeks 0,3 procent. Bij de Tn is dat nog 20 procent. Toch durf ik te stellen dat gezien de overeenkomst in regressiehellingen ook deze trend wel significant zal zijn. Op basis van het voorgaande kunnen we daarom concluderen dat zowel de verwachtingen voor Tx als Tn in de afgelopen periode van 1972 tot 2018 steeds geleidelijk beter geworden zijn. Bij Tx is het tempo duidelijk hoger dan bij Tn. Maar voor beide geldt dat verwacht mag worden dat dit nog wel enige tijd door gaat. Wel zijn bij zowel Tx als Tn de hellingen van 07-18 in absolute waarde kleiner dan hellingen van 72-90 en van de gecombineerde reeksen. Dat zou er op kunnen duiden dat het tempo van verbetering afneemt.

Deel 3: Verwachtingen voor Tn en Tx

 

In vrijwel elke publieke weersverwachting worden de verwachte minimum- en maximum-temperatuur (Tn en Tx) vermeld. Helaas is niet altijd even duidelijk op welke periode dat minimum of maximum betrekking heeft. In de bijdragen die hierna komen betreft het de minimum­temperatuur over het tijdvak 18 UTC van de vorige dag tot 06 UTC op de dag waarop de verwachting betrekking heeft. De maximumtemperatuur wordt bepaald over het tijdvak 06  UTC tot 18 UTC van diezelfde dag. De weerbureaus van MeteoGroup, Weeronline en het KNMI gebruiken die definitie. Maar bijvoorbeeld bij WeerPlaza en Buienradar worden Tn en Tx bepaald over de 24-uur periode van 00 tot 24 UTC of zelfs over 00-24 lokale tijd. Op zich is dat geen bezwaar echter bij die definitie is het niet altijd duidelijk op welke nacht de minimumtemperatuur betrekking heeft. Mijns inziens geeft dat dus soms geen goede beschrijving van de nacht/dag cyclus die je in de verwachting probeert te beschrijven.

 

We beperken ons, in de verificatie rapporten hierna, daarom tot de verwachtingen voor Tn en Tx van de MeteoGroup, Weeronline en het KNMI en voorlopig alleen voor dag 1. De verifiërende waarnemingen hebben we ontleend aan de KNMI webpagina met de extremen. In deze inleiding zullen we eerst een paar begrippen nader toelichten:

 

 • De fout in de verwachting berekenen we als verwachte waarde (meestal in hele graden) minus de opgetreden waarde in tienden van graden.
 • Het trefferpercentage betreft de fractie verwachtingen met een absolute waarde van de fout kleiner dan of gelijk aan 2,0 graden.
 • De mean absolute error (MAE) is het gemiddelde van de absolute waarde van de fouten.
 • De mean square error (MSE) het gemiddelde van het kwadraat van de fouten. In de MSE wegen, vergeleken met de MAE, grote fouten meer door en de MSE accentueert tevens de verschillen tussen weerbureaus.
 • De Bias is het gemiddelde van de fouten over de verificatie dataset.
 • De Spreiding (SPR) is de standaarddeviatie van de fouten.

 

De meeste studies die hierna volgen zullen betrekking hebben op verwachtingen voor Utrecht en gebruiken we de waarnemingen van De Bilt voor de verificatie. Soms betrekken we ook Eindhoven bij de analyse.

 

In sommige gevallen zullen we spreken van verwachtingen en/of waarnemingen die extreem hoog of extreem laag zijn. We bedoelen dan dat het verschil met het dagelijks langjarig gemiddelde (normaal) erg groot is. Omdat de KNMI-normalen periodes van tien dagen bestrijken en soms grote sprongen maken, heb ik een eigen dagelijkse normaal berekend op basis van Fourieranalyse gebruik makend van de waarnemingen uit de periode 1986 tot en 2015. In bijgaande figuur zijn deze normalen voor Tx en Tn voor De Bilt en Eindhoven weergegeven.  Overigens is ook het berekenen van deze normalen al een interessante exercitie die op zich een blog waard is.

 

Als laatste nog een aantal conventies waarmee ik werk. Met jaargemiddelde bedoel ik altijd het gemiddelde over het meteorologisch jaar, december t/m november. Onder het koude seizoen versta ik de periode van 15 oktober t/m 14 april van het volgende jaar. Het warme seizoen omvat de rest van het jaar. Verwachtingen van een weerbureau duidt ik aan met de afkortingen WOL (Weeronline), MG (MeteoGroup) en KNMI. De parameter waar die verwachtingen betrekking op hebben volgt meestal uit de context. Het verschil met de normaal wordt genoteerd als dWOL, dMG en dKNMI en de fout in de verwachting als eWOL, eMG en eKNMI. Soms zet ik een cijfer achter de afkorting bijvoorbeeld MG6 dat betekent dan de dag 6 verwachting. Zonder cijfer heeft dat altijd betrekking op dag 1. De verwachtingen zijn georganiseerd op verificatiedatum dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een dag 5 verwachting is gebaseerd op een verwachting van 5 dagen eerder.

 

 

Deel 2: Neerslagkans  per etmaal

 

De neerslagkans per etmaal (00 UTC tot 24 UTC) wordt bij veel weerbureaus in de verwachting genoemd. In deze aflevering zullen we neerslagkansen van twee weerbureaus verifiëren: de Meerdaagse van het KNMI (MD) en de vijfdaagse van Weeronline (WL). De neerslagkansen die in de Meerdaagse van het KNMI worden vermeld zijn landelijke kansen. Echter volgens de toelichting van het KNMI is dat een kans die op elke locatie in Nederland gebruikt mag worden. De neerslag­kansen van Weeronline zijn locatie specifiek en we gebruiken de verwachting voor Utrecht uit hun vijfdaagse verwachting. We zullen beide verwachtingen verifiëren tegen het al of niet optreden van neerslag te De Bilt. Daarbij hanteren we bij de Meerdaagse 0,3 mm als grenswaarde en bij Weeronline gebruiken 0,1 mm als grenswaarde. Uit de periode van december 2010 tot en met november 2017 hebben we die dagen geëxtraheerd waarop alle Meerdaagse verwachtingen van dag 1 t/m dag 6 en alle verwachtingen van Weeronline van dag 0 t/m dag 4 beschikbaar waren. In totaal was dat op 2279 dagen van de 2557 dagen in die periode het geval. Alle verwachtingen worden dus op dezelfde set waarnemingen geverifieerd.

 

Net als in de vorige bijdrage maken we gebruik van Brier Scores (BS) en de Expected Brier Scores (EBS) om de kwaliteit van de verwachtingen te beschrijven. In bijgaande figuur 1 zijn zowel de BS als de EBS uitgezet tegen de zichttijd van de verwachtingen voor zowel de Meerdaagse (MD) als voor Weeronline (WL). Alle Brierscores liggen ruim onder de referentiescores van 0,2497 voor Weeronline en 0,2478 voor de Meerdaagse. Bij Weeronline zijn op dag 0 de BS en de EBS gelijk duidend op een betrouwbare kansverwachting. Bij dag 1 tot en met dag 4 is de  BS lager dan de EBS oftewel de verwachtingen zijn een beetje behoudend. In figuur 2 is het betrouw­baarheidsdiagram van dag 1 weergegeven. Dit diagram toont aan dat de verwachtingen nog aardig betrouwbaar zijn. In deze figuur is tevens de verdeling van de verwachte kansen over de  kans­niveaus gegeven. De diagrammen voor dag 2, 3 en 4 lijken veel op die van dag 1. Wel komen de verwachte kansen steeds dichter bij het gemiddelde te liggen.

 

Bij de Meerdaagse is het verschil tussen BS en EBS op dag 1 erg groot. In het betrouwbaarheids­diagram in  figuur 3  zien we dat dat samenhangt met een behoorlijke onderschatting van de neerslagkans bij de hoge kansen en een overschatting van de neerslagkans bij een verwachting van 10%. Met toenemende zichttijd wordt het verschil tussen BS en EBS kleiner en worden verwachtingen dus ook meer betrouwbaar. Bij dag 6 gebeurt er iets geks, de EBS is ineens kleiner dan de BS, duidend op een overdrijvende verwachting. In figuur 4 zien we dan ook dat bij hoge verwachte kansen er een duidelijke overschatting optreedt. De bijbehorende kansverdeling van de verwachting geeft bovendien aan dat er veel hoge kansen in de verwachting voorkomen. Dat er iets mis is met de verwachting voor dag 6 van de Meerdaagse is ook te zien in figuur 5  waar de bias in de verwachte kansen als functie van de zichttijd is geplot. Op dag 6 is de gemiddelde verwachte neerslagkans 11% hoger dan de gemiddelde neerslagkans.

Deel 1 : Neerslagkans Overdag

 

            Neerslagkansen maken al heel lang deel uit van de weersverwachtingen. Aanvankelijk betrof dat de neerslagkans per etmaal. Later werd dat uitgebreid naar de neerslagkans over kortere tijdvakken tot zelfs de neerslagkans per uurvak. In de jaren 70/80 van de vorige eeuw bevatte de verwachting van het KNMI ook neerslagkansen voor een 12-uur tijdvak overdag (06-18 UTC). Persoonlijk lijkt mij dat de meest waardevolle verwachting voor een publieksverwachting. Het betreft namelijk de tijdvak waarin het publiek het meest geïnteresseerd is. Het KNMI geeft die verwachting niet meer uit maar in de 7-daagse verwachting van de MeteoGroup is  een dergelijke verwachting wel opgenomen. In deze bijdrage zullen we deze laatste verwachtingen verifiëren over de periode van 25 juli 2010 tot en met 30 november 2018.

            Een neerslagkansverwachting voor een bepaalde periode geeft gewoonlijk de kans in procenten dat in die periode een gegeven grenswaarde of meer aan neerslag zal optreden. Traditioneel hanteerde het KNMI een grens van 0,3 millimeter. Bij de verwachtingen van de MeteoGroup is dat 0,1 millimeter. We verifiëren de kansverwachtingen met behulp van de BrierScore. Gewoonlijk worden de verwachte kansen voor het berekenen van de Brier Scoreomgerekend naar fracties. Deze opgetreden BrierScore (BS) vergelijken we dan met de referentiescore RBS die wordt berekend door de gemiddelde neerslag­kans berekent uit de waarnemingen over de verificatie periode te gebruiken als referentieverwachting. We verwachten dan dat de opgetreden BrierScore aanzienlijk lager is dan de referentiescore. Verder testen we de verwachte kansen op betrouwbaarheid dat wil zeggen dat we verwachten dat indien we 100 keer een verwachting van 70% uitgeven, er in 70 gevallen neerslag is opgetreden. Voor deze test wordt het zogenoemde betrouwbaarheidsdiagram gebruikt.  Dit diagram wordt geconstrueerd door van een groot aantal verwachtingen verwachtingen met dezelfde waarde bij elkaar te nemen en verwachte waarde te plotten tegen de opgetreden fractie.

            Naast de Brier Score berekenen we ook nog de Expected Brier Score. We gaan er dan van uit dat de verwachte kansen betrouwbaar zijn. In die situatie geldt dat de verwachte Brier Score van een individuele verwachting P (in fracties) gelijk is aan P*(1-P). De Expected Brier Score voor het totaal van alle verwachtingen in de verificatie is dan het gemiddelde van al die individuele Expected Brier scores. Voor betrouwbare verwachtingen is de EBS ongeveer gelijk aan de BS afgezien van toevallige afwijkingen. Indien de EBS veel hoger is dan de BS zijn de verwachtingen te behoudend oftewel bij hoge kansen is de opgetreden fractie zelfs nog hoger en/of bij lage kansen is de opgetreden fractie juist nog kleiner. Indien de BS veel groter is dan de EBS geldt het omgekeerde.

            Voor de verificatieberekeningen hebben hebben we alle dagen uit bovengenoemde periode geselecteerd waarvoor een verwachting van dag 0 tot en met dag 6 beschikbaar was. Alle termijnen worden dus geverifieerd op dezelfde reeks waarnemingen. Wel vallen hierdoor relatief  veel data uit want één gemiste verwachting betekent het verlies van zeven dagen. In totaal waren toch nog 2798 dagen beschikbaar.  In de twee figuren hieronder zijn de resultaten voor de BS, de EBS en de RBS geplot als functie van de verwachtingstermijn voor zowel De Bilt als Eindhoven. Voor beide geldt dat de actuele BrierScore, tot en met dag 6, lager is dan de referentiescore oftewel tot en met dag 6 is actuele verwachting beter dan de referentie. Verder valt op dat op Dag_0 de BrierScore lager is dan de Expected BrierScore en bij Dag_6 is dat juist omgekeerd. Bij Dag_1 zijn ze praktisch gelijk. Op Dag_0 zijn de verwachtingen behoudend en op Dag_6 juist niet. In de daarop volgende figuren wordt voor De Bilt geïllustreerd wat dat betekent in het betrouwbaarheidsdiagram. Opvallend is bijvoorbeeld dat bij Dag_6 de opgetreden fracties, voor de hoge verwachte kansen, veel kleiner zijn dan de verwachte kansen

Introductie

Publieke Weersverwachtingen op Internet:  Wat zijn ze waard?

Eind 2006 ben ik begonnen met het verzamelen van screendumps van de internetpaginas van diverse weerbureaus. Mijn doel was op dat moment om voor de temperatuur-verwachtingen van de bureaus na te gaan hoe goed die waren en of er verschillen waren tussen de weerbureaus. Ik heb hierover al enkele malen gerapporteerd in Meteorologica. Langzamerhand begon het onderwerp me steeds meer te boeien en kreeg ik ook belangstelling voor andere elementen uit de weersverwachting. Echter het verzamelen van screendumps en met name het handmatig extraheren van de cijferverwachtingen hieruit vroeg steeds meer tijd. Vandaar dat ik in 2010 begonnen ben met het handmatig, via het programma Curl, de onderliggende html-sources binnen te halen. Vervolgens werd met Python-programmas de verwachtingen voor diverse elementen hieruit geëxtraheerd. In 2012 heb ik dat opvragen van html-sources vervolgens geautomatiseerd op een linux-computer die ik huur bij STRATO. Het handmatig verzamelen van screendumps liep ondertussen ook door. Op deze manier heb ik sinds eind 2006 zo’n 60000 screendumps verzameld en zo’n 100000 html-bestanden.

Deze dataset vormt de basis voor diverse verificatiestudies en andere analyses die ik als hobby uitvoer. Naar mijn idee zitten daar soms leuke resultaten tussen die echter niet altijd een Meteorologica verhaal rechtvaardigen. Vandaar dat ik deze blog begin om jullie min of meer regelmatig te informeren over de resultaten. Ik zal daarbij ook wel eens een zijpad bewandelen dat ik interessant vind.

Hieronder wat voorbeelden van screendumps: een oude uit 2007 en een nieuwe uit 2019. De bijbehorende html-sources zijn natuurlijk ook veranderd wat iedere keer aanleiding gaf tot aanpassing van de programmatuur.


Ledenblog Iris Dekker:Cities from Space
28aug

Ledenblog Iris Dekker:Cities from Space

Cities from space: estimating emissions using satellite data The number of satellites orbiting the earth is increasing rapidly. But not...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren