Informatie voor auteurs

Voor de auteurs die hun artikelen aanbieden aan de redactie van Meteorologica staan hieronder een aantal richtlijnen waaraan hun manuscript moet voldoen. Het navolgen van deze richtlijnen zal bijdragen aan een snelle en soepele verwerking van het manuscript.

Algemene informatie

Manuscripten moeten zijn geschreven in het Nederlands. In bijzondere gevallen kan een manuscript in het Engels geaccepteerd worden.

Artikelen dienen een zodanige lengte te hebben dat ze in hun geheel in een uitgave opgenomen kunnen worden. De lengte van een artikel is in de regel niet meer dan 3000 woorden. In voorkomende gevallen zullen de auteurs verzocht worden om manuscripten bestaande uit meerdere delen in te korten tot een enkel geheel. Bij het aanbieden van een artikel aan Meteorologica wordt de impliciete aanname gemaakt dat een vergelijkbaar artikel niet elders is, of zal worden, aangeboden voor publikatie. Manuscripten met meerdere auteurs die aangeboden worden zullen worden beoordeeld onder de aanname dat alle auteurs in hebben gestemd met het aanbieden en dat zij tevens instemmen met de uiteindelijke versie van het manuscript. Het auteursrecht, {dat door elke auteur moet worden ondertekend}, ligt bij de NVBM.

De hoofdredacteur zal een of meer van de redactieleden en/of een onafhankelijke deskundige (eventueel op aanraden van een van de auteurs) verzoeken het manuscript te beoordelen.

Auteurs moeten zich realiseren dat manuscripten geretourneerd kunnen worden zonder externe beoordeling, als het beoordelende redactielid van mening is dat het artikel niet voldoende van algemeen belang wordt geacht voor de brede lezerskring van Meteorologica of als de kwaliteit zodanig is dat er waarschijnlijk geen gunstige externe beoordeling verwacht kan worden.

Opbouw van een artikel

Manuscripten moeten niet langer zijn dan 3000 woorden en dienen naast de hoofdtekst te bevatten:

een inleiding,
een lijst met geciteerde literatuur,
bijschriften van figuren en tabellen.
Het aanbieden van een niet-compleet manuscript, of een manuscript dat de genoemde lengte overschrijdt zal waarschijnlijk tot vertraging leiden bij beoordeling en publikatie.


Titelblad

Het titelblad dient de volgende gegevens te bevatten:
Titel,
Auteur(s) en werkgever(s),
Corresponderende auteur met telefoonnummer en/of een email adres,
Het aantal figuren en tabellen.


Inleiding

De inleiding (die niet meer dan 300 woorden lang mag zijn) dient geen aparte kop te hebben. In de inleiding moet aangeven worden waarom het artikel geschreven is en wat de lezer kan verwachten in dit artikel.

Literatuur

Literatuur dient als volgt in de tekst geciteerd te worden: "De gebruikte procedure is elders beschreven (Green, 2003)," of "Onze waarnemingen komen overeen met die van de Bruin en Jansen (1997) en met die van Pietersen et al. (1998).". Met meerdere referenties, in chronologische volgorde: "Eerdere rapporten (Zwart en de Bruin,1997, 1998; de Wit et al., 1998; Smit, 1998,2002).... " 
In de literatuurlijst moeten de artikelen in alfabetische volgorde volgens de achternaam van de eerste auteur worden gegeven. Bij artikelen met twee auteurs en dezelfde eerste auteur is de volgorde alfabetisch volgens de achternaam van de tweede auteur. De naam van de auteur(s) moet gevolgd worden door het jaartal gevolgd door een dubbele punt, de volledige titel van het artikel zoals het origineel werd gepubliceerd, samen met de bron van de referentie, het uitgavenummer, en de eerste en laatste pagina. De literatuurlijst moet niet genummerd worden 
De volgende voorbeelden dienen ter illustratie van het te gebruiken format:

Tijdschrift artikel

Uccellini, L.W. and S. E. Koch, 1987: The synoptic setting and possible energy sources for mesoscale wave disturbances. Mon. Wea. Rev., 115, 721-729.
Seitter, K. L., 1983: The effect of arc cloud generation on thunderstorm gust front motion. Preprints: 13th conference on severe local storms, Tulsa, American Meteorological Society, 249-252.

Boek

Houze Jr, R.A., 1993: Cloud dynamics. International Geophysics Series: Vol. 53, Academic Press, New York

Hoofdstuk in een boek

White A.A. (1981) Atmospheric energetics. In: Dynamical Meteorology: An Introductory Selection (Atkinson BW, ed), pp 153-175. Methuen, London and New York.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de vermelde literatuur ligt bij de auteur(s). Nadat het manuscript voor publicatie gereed is moeten de auteurs nogmaals controleren of alle verwijzingen in de tekst in de literatuurlijst voorkomen en of alle artikelen in de literatuurlijst ten minste eenmaal in de tekst worden vermeld.

Richtlijnen voor illustraties

Auteurs dienen hun illustraties zodanig te maken dat bij een breedte van 1 kolom (55 mm) de essentiële informatie nog zichtbaar is. Figuren die uit meerdere panelen bestaan, kunnen over 2 kolommen (120 mm), of 3 kolommen (185 mm) geplaatst worden. De verticale afmeting moet niet groter zijn dan 260 mm. Figuren dienen voorzien te zijn van letters, cijfers en symbolen van voldoende grootte: een hoogte van 2-6 mm (8-12 punts) in de uiteindelijke afmeting. In voorkomende gevallen zullen de figuren geretourneerd worden aan de auteur(s) voor correctie van de grootte van letters, cijfers en symbolen. Hierdoor kan publicatie van het manuscript vertraagd worden.

Voor Meteorologica is nu elektronische aanlevering vereist.

Alle illustraties moeten aangeleverd worden als een apart grafisch bestand, bij voorkeur in het PNG, GIF, TIFF of EPS format. Foto's mogen ook in JPEG format worden aangeleverd, maar dan moet men rekening houden met kwaliteitsverlies als gevolg van de compressie. Gebruik GEEN systeem "bitmap" fonts.

Alle figuren moeten in de tekst vermeld worden en opeenvolgend genummerd worden (figuur 1, figuur 2, etc.). Figuren dienen zoveel mogelijk in kleur aangeleverd te worden.

Tabellen

Tabellen moeten alleen de essentiële gegevens bevatten. Elke tabel moet voorzien zijn van een duidelijke titel en voldoende informatie in het bijschrift bevatten zodat de inhoud van de tabel begrijpbaar is zonder de tekst te lezen. Naar alle tabellen moet in de tekst verwezen worden.

Aparte tekstkaders

Meteorologica kent aparte tekstkaders. Tekstkaders worden gebruikt ter nadere verklaring van begrippen, processen of procedures die in de hoofdtekst voorkomen. Meestal dienen ze ter verdieping en moeten dus zodanig zijn dat de hoofdtekst zonder lezing van de tekstkader(s) goed gevolgd kan worden. Naar elk tekstkader moet in de tekst verwezen worden.

Bijschriften bij figuren

Elk figuur dient een bijbehorend bijschrift te hebben. Bijschriften moeten beknopt zijn. Echter, het bijschrift moet voldoende informatie bevatten zodat de figuur te begrijpen is zonder de tekst te hoeven lezen. Alle labels en symbolen in de figuur moeten worden verklaard en andere essentiële informatie zoals bijvoorbeeld de schaal, moet worden opgenomen in het bijschrift.

Afkortingen

Gebruik afkortingen als een term drie of meer keren in de tekst voor komt. Geef de afkorting bij de eerste keer volledig aan en introduceer de afkorting door die tussen haakjes te plaatsen achter de af te korten term. Voor eenheden wordt het Internationale Systeem voor eenheden (S.I.) gebruikt.

Illustraties voor de omslag

Meteorologica publiceert illustraties op de omslag die relevant zijn voor een artikel in die uitgave. Illustraties voor de omslag worden geselecteerd op basis van hun aesthetische waarde en wetenschappelijke relevantie. Meestal zijn dit kleurenfoto's of kleurenafbeeldingen, hoewel exceptioneel goede of relevante zwart/wit illustraties ook in aanmerking kunnen komen. De bestanden moeten een hoge resolutie hebben en een bijschrift. De illustraties voor de omslag moeten elektronisch worden aangeleverd (als grafisch bestand).

Minimaliseren van het aantal drukfouten

Literatuurlijst: Na revisies moeten de auteurs nogmaals nagaan of alle in de tekst voorkomende citaties voorkomen in de literatuurlijst en of naar alle artikelen in de literatuurlijst ten minste eenmaal in de tekst word verwezen.

Bijschriften bij figuren: Alle labels in een figuur moeten in het bijschrift worden uitgelegd. Ga tevens na of alle labels en symbolen die in het bijschrift worden genoemd ook in de uiteindelijke versie van de figuur voorkomen. Het bijschrift moet duidelijk genoeg zijn om de figuur te begrijpen zonder de hoofdtekst te moeten lezen.

Nummering: Als bij revisies figuren, tabellen en/of vergelijkingen moeten worden toegevoegd, geschrapt of verplaatst, ga dan na of alle verwijzingen naar deze zaken in de tekst ook worden hernummerd.

Voor meer informatie kunt u de hoofdredacteur emailen: Mariska Koning (mariska.koning[a]knmi.nl).

Onze sponsoren